Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne
§1

 1. Fundacja KOTAK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 wraz z późniejszymi zmianami) o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Tasiemską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej przy ul. J. Słowackiego 6 w Wadowicach, w dniu 20.01.2021 r.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Chocznia.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa.

§3

 1. Fundacja KOTAK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 wraz z późniejszymi zmianami) o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Tasiemską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej przy ul. J. Słowackiego 6 w Wadowicach, w dniu 20.01.2021 r.

§4

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego — logo, będącego jednocześnie godłem Fundacji.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby, jeśli jest to wymagane do skutecznego realizowanie jej celów statutowych.

 

II. Cele i zasady działania Fundacji
§5

1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna na rzecz bezdomnych, porzuconych lub okrutnie traktowanych zwierząt, uwzględniając w szczególności:

a. niesienie pomocy chorym, porzuconym, krzywdzonym i pozbawionym właściwej opieki zwierzętom;
b. przeciwdziałanie bezdomności, okrucieństwu i wszelkiej przemocy względem zwierząt;
c. udzielanie pomocy placówkom i osobom zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami;
d. wspieranie wszelkich działań służących zwalczaniu bezdomności wśród zwierząt; 

e. ochrona zwierząt wolno żyjących;

f. wspieranie działań ochrony zwierząt; 

g. wspieranie działań ochrony środowiska i ekologii; 

h. podejmowanie wszelkich działań artystycznych, kulturowych i edukacyjnych, mogących zwrócić uwagę na dyskryminację zwierząt;
i. podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt;

j. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.

2. Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie i nieodpłatnie poprzez:

a. niesienie pomocy pokrzywdzonym zwierzętom, w tym prowadzenie działalności adopcyjnej,
zapewnienie należytej opieki oraz leczenie zwierząt;
b. prowadzenie programów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz podejmowanie bieżących działań 
w obronie krzywdzonych zwierząt;

c. zakładanie i prowadzenie azylów i przytulisk dla zwierząt;

d. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
e. wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działania zgodne 
z celami Fundacji; 

f. prowadzenie strony www oraz innych kanałów social mediów związanych z działalnością 
Fundacji;

g. tworzenie i przystępowanie do partnerstw; 

h. organizowanie warsztatów, wystaw, konkursów, aukcji oraz innych wydarzeń kulturalno- 
edukacyjnych;
i. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu; 

j. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw, których 
ofiarami są zwierzęta;

k. organizowanie imprez publicznych połączonych ze zbiórką funduszy,

l. współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym przez nie zwierzętom;

m. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

§6

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
III. Majątek i dochody Fundacji
§7
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), przekazany w Akcie fundacyjnym. Składnikiem majątkowym przeznaczonym przez Fundatorkę na poczet działalności statutowej Fundacji jest strona internetowa.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki nabyte w toku jej działalności.
§8

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. dotacji, subwencji i grantów pozyskanych od osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą;

b. darowizn, spadków, zapisów, otrzymanych z kraju i zagranicy;
c. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. przychodów z majątku własnego, w tym przychodów z lokat, odsetek i depozytów bankowych,

e. dochodów z majątku fundacji;

f. wpływów ze statutowej działalności pożytku publicznego odpłatnej. 

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł „Przyjaciółki(-ela) Fundacji”.

§9
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów przeznacza się na realizację statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji.
 2. Zarząd Fundacj i jest organem właściwym do składania oświadczeń wymaganych przepisami prawa w kwestii przyjęcia darowizn oraz dziedziczenia.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa lub decyduje o nie złożeniu oświadczenia woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§10

W przypadku likwidacji Fundacji pozostałe środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O ich przeznaczeniu zadecyduje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorki.

§11

Fundacji zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorki, członkiń(-ów) organów lub pracowniczek(-ów) oraz osób, z którymi Fundatorka, członkinie(-owie) organów oraz pracowniczki(-y) pozostają wzwiązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane(-i) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorki, członkiń(-ów) organów lubpracowniczek(-ów) oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niżwstosunku doosób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatorki, członkiń(-ów) organów lub pracowniczek(-ów) oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka lub uczestniczą członkinie(-owie) organów Fundacji lub pracowniczki(-y) oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji i zasady ich działania
§12

1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

Zarząd Fundacji
§13

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Na Zarząd Fundacji składają się nie mniej niż 2 osoby. Fundatorka wybiera członkinie(-ów) Zarządu oraz wyznacza Prezeskę(-a). Fundatorka może zostać członkinią Zarządu Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorkę, śmierci członkini(-a) Zarządu, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub skazania wyrokiem, o którym mowa w paragrafie 17, punkcie 5, zdaniu 3.

§14

1. Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za:
a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
b. realizację celów statutowych;
c. wyznaczanie priorytetów rozwoju Fundacji;
d. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji;
e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, to jest sprawozdania merytorycznego i finansowego;
f. zarządzanie majątkiem Fundacji;
g. przyjmowanie zarówno darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji;
h. zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracownicze(-ów) Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
i. zawieranie umów o wolontariat oraz współpracę z wolontariuszkami(-ami);
j. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, prowadzącymi działalność zbieżną do celów Fundacji;
k. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

§15

1. Zarząd spotyka się w miarę potrzeb, przynajmniej 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu są wiążące, jeśli wszystkie członkinie(-owie) zostały(-li) odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Jest dopuszczalne, by Zarząd spotykał się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

§16

Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów Zarządu pod postacią uchwały. W przypadku gdy Zarząd jest dwuosobowy, decyzje są podejmowane jednogłośnie.

§17

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:
1. Małgorzata Tasiemska – Prezeska Zarządu;
2. Kaja Tasiemska – Członkini Zarządu.

Rada Fundacji
§18

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z co najmniej 3 osób i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Członkinie(- ów) pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członkini(-a) Rady i przez to pozbawienie jej/go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałe(-ych) członkinie(-ów) Rady.
4. Przewodnicząca(-y) Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy ich obradom. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu przedstawiony w formie pisemnej (także w formie elektronicznej).
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu;
d. śmierci członka.
6. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkinie(-owie) Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkiniam(-ami) Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkinią(-iem) Rady nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach tego organu.

§19

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Jest dopuszczalne, by posiedzenia Rady Fundacji odbywały za pomocą komunikatorów internetowych.
3. Posiedzenie Rady jest ważne w przypadku, gdy wszystkie członkinie(-owie) Rady zostały(-li) odpowiednio wcześniej powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos przypada Przewodniczącej(-emu).
5. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkinie(-owie) Zarządu Fundacji.

§20

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. występowanie z propozycjami działań Fundacji;
b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania i budżetu Fundacji;
c. opiniowan ie sprawozdań z działalności nie później niż w ciągu miesiąca od przedłożenia przez Zarząd;
d. wyrażanie opinii w kwestii spraw sygnalizowanych przez Zarząd Fundacji;
e. prowadzenie kontroli działalności Fundacji, w tym Zarządu;
2. Zarząd umożliwia Radzie prowadzenie kontroli działalności Fundacji, w szczególności udostępniając biuro Fundacji (jeśli Fundacja posiada) oraz dostęp do dokumentacji merytorycznej i finansowej organizacji, jak i udzielając stosownych wyjaśnień na żądanie Rady w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie;
3. Rada Fundacji, jako organ nadzoru, zatwierdza sprawozdania z działalności Fundacji. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

V. Zmiana statutu
§21

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć celów Fundacji.
2. Wszelkie decyzje o zmianie statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatorki w formie pisemnej.

VI. Postanowienia końcowe
§22

1. Dopuszcza się możliwość, by Fundacja dla pełniejszej realizacji swoich celów statutowych połączyła się z inną fundacją. Jednak nie może do tego dojść, jeśli w wyniku połączenia z innym podmiotem, cele Fundacji miałyby ulec zmianie.
2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i uzyskaniu pisemnej zgody Fundatorki.

§23

1. Fundacja ulega likwidacji wrazie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Likwidację nadzoruje Fundatorka, a przeprowadza ją Zarząd Fundacji.
3. O decyzji zlikwidowania Fundacji jej Zarząd zawiadamia Ministrę(-a) właściwą(-ego) do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§24

Do spraw nieuregulowanych powyższym statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.


Chocznia, 20.01.2021 r.
Małgorzata Tasiemska
Kaja Tasiemska